#گاهے خدا را صدا بزن…
بی آنکه بخواهی از اوگله کنے

بی آنکه بگویے چرا؟
ای ڪاش…

و بی آنکه نداشتن ها و نبودن ها را
به او نسبت بدهی…

گاهی خدا را به خاطر خودش
صدا بزن…

موضوعات: بدون موضوع  لینک ثابت


فرم در حال بارگذاری ...